GDPR – informace o zpracování osobních údajů​

Správce vašich údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále „GDPR”) je Bc. Eliška Voříšková, se sídlem Kanice 294, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČO: 00915157 (dále „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Kanice 294, 664 01 Bílovice nad Svitavou
email: info@elisartwork.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše údaje, které zpracováváme

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a. Jedná se o:
a) kontaktní údaje: emailová adresa.

Účely zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:
a) plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů
b) zájem na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů).

Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme je dle zákonných lhůt, které nám ukládají obecně závazné právní předpisy. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. Po pominutí zákonného důvodu vaše osobní údaje vymažeme z naší databáze. V případě uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Osobní údaje nejsou předávány dalším osobám.

Vaše práva

Při zpracování vašich osobních údajů máte možnost uplatnit následující práva:

a) máte právo na přístup ke svým osobním údajům, tj. získat informace o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme a o jaké údaje se jedná
b) máte právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili na vaši žádost nepřesné osobní údaje
c) máte právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud jsou splněny zákonné podmínky a výslovně o to požádáte
d) máte právo v určitých případech na omezení zpracování vašich osobních údajů
e) máte možnost vznést námitku proti jejich zpracování
f) máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není v pořádku.

Správce prohlašuje, že při zpracování vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Více informací o vašich právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní adresa pro komunikaci ke zpracování vašich údajů a uplatnění vašich práv: info@elisartwork.cz

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména silnými hesly, zálohami a antivirovým programem. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Stažením návodu a přihlášením k odběru novinek potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.